Материалы отфильтрованы по дате: Декабрь 2016
Четверг, 29 Декабрь 2016 21:00

Удостоена высокой награды

По распоряжению Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова десятки дагестанцев и региональных учреждений получат гранты на реализацию проектов по различным областям.

 

В  области средств массовой информации гранты будут предоставлены по трем направлениям. Так, по направлению «На поддержку творческих проектов журналистов республиканских средств массовой информации на национальных языках» грант присуждают ГБУ «Редакция республиканской газеты «Голос степи» (проект «Отечество мое – Дагестан») . Сегодня в Махачкале проходит вручение Гранта победителям.  Редакцию республиканской газеты «Голос степи» представляет главный редактор газеты Эльмира Юнусовна Кожаева. 

Опубликовано в Главные новости
Четверг, 29 Декабрь 2016 21:00

Баргылы орынды алган

Махачкала каласында декабрь айдынъ басында сайлав ыхтыяры эм сайлав процесси соравлары бойынша 11-нши класс окувшылары арасында республикалык олимпиада озган. Биринши орынды бизим яс ердесимиз, Кадрия атындагы орта школасынынъ окувшысы Юлия Абдулсаметова алган. Бу шара Дагестан Республикасынынъ сайлав комиссиясы ман озгарылган эм Россия Парламентаризмнинъ 110 йыллыгына багысланган. Олимпиадада республикамыздынъ туьрли районларыннан савлайы 40 катнасувшы сынаскан. 

Опубликовано в Главные новости

Янъыларда Татымлык уьйинде терроризм  эм  дин экстремизм идеологиясына карсылык этуьвде гражданлар  ямагатынынъ институтынынъ туткан орынына багысланган Ямагат палатадынъ пленарлык кенъеси оьтти. Мунда  патшалык властининъ органларынынъ, муниципалитетлердинъ, коьлем билдируьв амаллардынъ, дин конфессиялардынъ ваькиллери эм аьлимлер катнастылар. Шарады ДР Ямагат палатасынынъ председатели Гамзат Гамзатов ашты.

–Терроризм эм дин экстремизм аьлиги дуныяда энъ де актуальли маьселелер болып каладылар. Бизим элимиз халклар ара терроризми мен куьреспеге уллы  куьш салады. Терроризм эм экстремизм идеологиясына карсы турувда гражданлар ямагатынынъ институтларын, кенъ ямагатлыкты бавламай хайырлы сырагыларга келип болмаякпыз.

Дагестан Республикасынынъ Ямагат палатасы ман ямагат тынълавларда, конференцияларда терроризм эм экстремизм идеологиясына карсылык этуьв темасы аз каралмады. Патшалык власть органлары ман, муниципаллык билимлендируьв мен, дин аьрекетшилер мен белгиленген маьселе уьстинде уьйкен куллык юритиледи. Ямагат палатасынынъ агзалары студентлер мен йолыгысадылар.

Дагестан яслары шеттен карап турмайдылар, олар баьри шараларда белсенли катнасадылар. Сога шайыт болады республикамыздынъ Ямагат палатасы озгарган социаллык тергевлердинъ сырагылары. Биз республикадынъ 40 муниципалитетиннен 2000 аьдемге соравлар бердик. Олардынъ 90 проценти районынынъ ямагат яшавында,озгарылган саваплык акцияларда катнасатаганын белгиледилер. Биз, ясуьйкен несил, яслардынъ аваслыгына эс этпеге тийислимиз. Олар баьри берген борышларды толтырмага аьзир.

Бек маьнели терроризм эм экстремизм идеологиясына карсы турувда аьел баалыкларга таянув,-деди оьз соьзинде Г.Гамзатов.

Кенъес катнасувшылары ямагатта ислам  дини бойынша билимлерин артырув ямагатта тил бирликти беркитуьвде бек маьнели экенин айттылар.

Шарада «Халк журналисти» конкурсынынъ енъуьвшилерине савгалар тапшырылды: айтпага, «Дагестанская правда» газетасынынъ корреспонденти А.Тажудиновага 1-нши дережели диплом эм 50 мынъ маьнет акша, «Дагестан»ГТРК  корреспонденти Х.Нисредовага 2-нши дережели диплом эм 30 мынъ маьнет акша, «Эхо Москвы Махачкала» радио ваькили М.Бийгишиевке 3-нши дережели диплом эм 20 мынъ маьнет акша.

Тагы да мунда ДР Ямагат палатасынынъ ийги яктан оьзлерин коьрсеткен агзалары Сый грамоталар ман савгаландылар.

 

Н.Кожаева.

Опубликовано в Главные новости

Баска болып онда район аькимбасынынъ орынбасарлары, авыл поселениелер аькимбаслары, учреждение етекшилери, боьлик етекшилери, коьлем информация ваькиллери ортакшылык эттилер. Сессия куьнделигинде 12 соравлар кирген эдилер. Депутатлар 2017-нши йылга «Бабаюртовский район» МО администрациясынынъ бюджети каралды, Район депутатлар йыйынынынъ регламентине толтырувлар, туьрленислер киргистилди, 2017-нши йылга Депутатлар йыйынынынъ ис планы беркитилди.

Докладлары ман район йыйынынынъ депутаты Я.Биймурзаев, Экономика управлениесининъ эм муниципалитет администрациясынынъ территориаллык оьрленуьвининъ етекшисининъ орынбасары Р.Абакаров, район аькимбасынынъ орынбасары А.Абсаламов, муниципаллык закупкаларынынъ эм экономика боьлигининъ етекшиси А.Таваев, Татаюрт авылынынъ аькимбасы М.Магомаев эм баскалар соьйледилер. Район администрация финанслав управлениесининъ етекшиси А.Султанов 2016-нши йылдынъ 11 айы ишинде муниципаллык образованиединъ бюджетининъ налогы оьсуьви бойынша озгарылган шаралар ман байырлык келимлери 124 млн.458,5 мынъ маьнет йыллык планын 112 млн.158 мынъ маьнетке толтырылганы акында билдируьвлер этти.

-Сонынъ ишинде район бюджети 92,7 процентке, поселение бюджетлери 81, 1 процентке толтырылган.

Муниципаллык образованиединъ проекти сизинъ карарынъызга коьре аз карыжлар бойынша киргизилген. Соны ман байланыста келеек йылга баска борышлар белгилендилер. Муниципаллык районнынъ дотационлык бюджетининъ тоьменлеви, налог тармагынынъ тебентелигининъ узак болжалын канагатлавы, бюджет карыжларынынъ оьсуьвининъ бир кепте ысланувы, налог базасын оьстируьв борышлары каралдылар,-

Баьри соравлар бойынша тийисли токтаслар алындылар.

 

Ася Тамакаева.             

Опубликовано в Главные новости
Среда, 28 Декабрь 2016 21:00

Саклык тутув – бас борыш

Декабрь айынынъ 27-нши куьнинде, Янъы йыллык байрамларында саклык тутув ниет пен, Кизляр районынынъ антитеррористлик комиссиясынынъ йыйыны болып озды. Комиссия йыйынында район аькимбасы Александр Погорелов, онынъ орынбасарлары, район администрациясынынъ тармак боьликлерининъ етекшилери, район Йыйынынынъ депуталары, авыл аькимбаслары, правоохраналык органлардынъ куллыкшылары, школа етекшилери, дин куллыкшылар, СМИ ваькиллери эм конаклар ортакшылык эттилер.

Йыйыннынъ барысында 2013-2018-нши йылларга Россия Федерациясы бойынша терроризм идеологиясына карсы турув шаралар программасынынъ яшавга шыгарылувы бойынша этилинетаган куллыклардынъ тамамлары келтирилди.

Йыйынды А.Погорелов аша келип, Янъы йыл байрамларында кавыфсызлыкты канагатлав акында айтты. Уьйкен эс берип, от туьсуьвге карсы куллык этетаган тармаклардынъ куллыкшыларына исин белсенли бардырмага маслагат берилди.

- Аьдемлер коьп болып йыйылган ерлерде кавыфсызлыкты канагатлав аьр биримиздинъ борышымыз болады,- деди ол.

Кизляр районынынъ Билимлендируьв Управлениесининъ етекшиси Евгений Бебех, районнынъ баьри билимлендируьв учреждениелеринде де, кавыфсызлыкты канагатлав ниет пен, тыншаюв куьнлеринде куьнде бир аьдем куллыкта болаягы акында билдирди.

Янъы йыл байрамларында кавыфсызлыкты канагатлав ниет пен, Кизляр районынынъ антитеррористлик комиссиясынынъ секретари, ямагат кавыфсызлык бойынша боьлик етекшиси Рустам Алибеков авыл етекшилерине халк дружинниклерининъ куллыкларын янландырмага, уйгынламага маслагат берди.

Солай ок, белгилеп озбага керек, Янъы йыл байрамларын озгармага Кизляр район бойынша 500 ДНД агзаларына яваплык салынган. Олар полиция куллыкшылары ман бирге правойорыкты канагатлаяклар.

 

А. Мусакаева.

Опубликовано в Главные новости

Дагестан Республикасынынъ миллет политика бойынша министерствосы комммерциялы тувыл организациялардынъ  эм ямагат биригуьвлердинъ, инициативли куьплердинъ, гражданлардынъ социаллык яктан маьнели проектлерди коьтергишлев бойынша йыл сайын озгарылатаган «10 энъ де ийги НКО» конкурстынъ енъуьвшилерин белгиледи.

Конкурстынъ енъуьвшилери эм 50 мынъга сертификатлардынъ иелери Карабудахкент ерли ямагат организациясы «Язлык», «Наркоманияга эм алкоголизмге – йок» Россия фондынынъ дагестан боьлиги, «Савлайроссиялык Ис Кызыл Байрагы орденининъ сокырлар ямагаты» сакатлар организациясынынъ дагестан боьлиги, «Россия яслар союзынынъ» дагестан боьлиги, региональли «Дагестан узденлери» ямагат организациясы, «Дуныядынъ дагестан фонды» ямагат организациясы, Савлайроссиялык «Россия аналары» ямагат барысынынъ дагестан боьлиги, «Таза юрек» коьтергишлев фонды, «Дагестан етимлерсиз» региональли ямагат барысы, «Информационлык ямагатынынъ оьрленуьв институты»
коммерциялы тувыл организациясы болдылар.

Шара катнасувшыларды Дагестан миллет политика бойынша министерствосынынъ управлениесининъ етекшиси Газимагомед Гаджиев хош алды эм бу конкурстынъ озгарылувы маьнели экенин белгиледи

Опубликовано в Главные новости

Под аплодисменты участников митинга памятник открыли Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, депутат Государственной Думы Юрий Левицкий, председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов и сын поэта Сулейман Хаппалаев.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, открывая митинг, рассказал о жизненном и творческом пути Юсупа Хаппалаева. Он отметил большой вклад народного поэта в развитие дагестанской литературы и место, которое занимает творчество Юсупа Хаппалаева в ней. Его перу принадлежат переводы корифеев мировой литературы. «Творческое наследие Юсупа Хаппалаева навсегда останется с нами, будет служить делу нравственного воспитания подрастающего поколения», - отметил Карибов в своем выступлении.

– Сегодня в культурной жизни Махачкалы и Дагестана, – сказал, обращаясь к собравшимся, Юрий Левицкий, – знаменательное событие – мы открываем памятник народному поэту Дагестана Юсупу Хаппалаеву, столетие со дня рождения которого не так давно отмечала общественность республики. Поэт-новатор, своими стихами, переводами классики русской и мировой поэзии обогативший национальную культуру, стал одним из основоположников современной лакской литературы.

Глава Республики Дагестан Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов уделяет большое внимание вопросам развития культуры в республике.  Его Указ о сооружении бюста поэта на Родопском бульваре в городе Махачкале – новое подтверждение этой заботы и достойная оценка вклада Юсупа Хаппалаева в культуру республики.

Памятник поэту, устремившему задумчивый взор на Каспий, которому он посвятил немало вдохновенных строк, на мой взгляд, украсил наш город.

Позвольте поздравить представителей литературы, искусства, культуры, всех горожан и гостей Махачкалы, сказал, завершая выступление, Юрий Левицкий,  с прекрасным новогодним подарком –  памятником народному поэту Дагестана Юсупу Хаппалаеву. 

Председатель Союза писателей республики народный поэт Дагестана Магомед Ахмедов отметил, что поэт жив до тех пор, пока его творчество находит своего читателя. А поэзия Юсупа Хаппалаева, которого называли чеканщиком слов, всегда будет иметь благодарных читателей. Магомед Ахмедов поблагодарил Главу и Правительство Республики Дагестан за поддержку культуры, поддержку творческой интеллигенции. Родопский бульвар теперь украшают памятники выдающимся представителям дагестанской литературы – Юсупу Хаппалаеву, Анвару Аджиеву и Сулейману Стальскому.

Со словами благодарности Главе республики Рамазану Абдулатипову, Правительству Дагестана, Администрации г. Махачкалы за внимание и уважение к творчеству Юсупа Хаппалаева обратился  старший сын поэта Сулейман Хаппалаев. Отдельную благодарность за прекрасную работу он высказал автору бюста заслуженному художнику Республики Дагестан Шамилю Канайгаджиеву.

Участники митинга возложили цветы к подножию памятника

Опубликовано в Главные новости

Слет эки кезекли эди – официальли эм уьйретуьв. Биринши кезекте йыйналганлар алдында «Енъуьв волонтерлары» барысынынъ Орталык штабынынъ ваькили Любовь Соенкова шыгып соьйледи.

Официальли кезекти Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ председателининъ биринши орынбасары Дагестан Анатолий Карибов ашты. Оьзининъ хошлав соьзинде вице-премьер яс несилди тербиялавда патритизм маьнели орынды алатаганын белгиледи.

- «Енъуьв волонтерлары» организация аьлиги заманда айлак та керекли. Бу яслар элимиздинъ келеектегиси акында ойланадылар, олар коьплеген соравлар бойынша бизим тиревимиз, - деп айтты А.Карибов.

Вице-премьер ясларды патриотизм яктан тербиялав бойынша куллыгына оьз уьлисин косканы уьшин  «Енъуьв волонтерлары» барысынынъ ваькили Наида Аджатаевага эм яслар политикасын яшавга шыгарув уьшин яваплы Азиза Межитовага разылык хатлар тапшырды.

Ногай районында «Енъуьв волонтерлары» региональли боьлигининъ председатели Насипхан Джумаева болады. Бизим волонтерлардынъ исининъ аркасы ман коьплеген шаралар озгарылады.

С-А.Сарсеев,

Ногай районында яслар ислери эм туризм бойынша боьлик етекшиси

Опубликовано в Главные новости
Понедельник, 26 Декабрь 2016 21:00

ЯШАВ ЙОЛЫ КОЬРИМЛИ

Балалыгы авыр согыс йылларга рас келген, согыстан сонъ авыл хозяйствода кулык эткен, тийисли тыншаювда болса да, ис аьрекетин токтатпаган, районга хайыр келтирип турган ясуьйкенлеримиздинъ бириси Рамазан Нуков 80 ясына толаягы алдында ясларга насихат деп оьзининъ яшав йолы акында хабарлайды.

 

Сексен ясыма толаягымнынъ алдында ясларга насихат эм коьрим болмаспа экен деп, басымнан кеткен яшавымнынъ акында хабарламага ойладым. Мен 1937-нши йылдынъ 21-нши январинде тувганман. Патшалыкка 43 йыл иследим. Тийисли тыншаювга шыкканнан сонъ да бу куьнге дейим 13 йыл Карагас авылында бав оьстиремен.

Кавга басланганлай, 1941-нши йыл 34 ясындагы атам согыска кетти. Атамыз оьлди деген сувык хабар келген заманда анам 28 ясында эди, мен 4 ясымда болганман. Мени мен бирге эки карындасым да етим болып калдылар.Согыстынъ авыр йылларында атамыздынъ давда калганын билдирмей , анамыз Айпара бизди аман-эсен саклады.

Атамыз согыска кеткен сонъ анамыз Карагас авылдынъ суьт фермасында савувшы болып иследи. Анам Айпара акылбалык, каьмбил, ашык коьнъилли кыскаяклы эди. Ол бир де бизди аш, яланъаш калдырмады, баьри тапканын бизден аямады. Боьтенде, мага артык эс беретаган эди. «Окы, балам, окысанъ аьдем боларсынъ, окып билгеннинъ куьни ай ярык, билмегеннинъ куьни коьн шарык»- деп айтатаган эди. Солай ок ол мага «Аракы ишпе, даьмеки тартпа, акшага каьрт ойнама»- деп акыл беретаган эди.

Сол йылларда танъкылык эди. Боьтенде оьтпек эм кийим етпейтаган эди. Ети куьнге бес килограмм аслык норма этилип берилетаган эди. Ама бизим уьйде столда суьт, май, пыслак дайым да болатаган эди. Авылдынъ балалары бизге ойнамага келип, иримшик, пыслак, май ашап кайтатаган эдилер. Биз балалар ман шоьлге барып, елкек, козгалак, суьтсагыз йыйнайтаган эдик.Оннан сонъ анам ман бирге кумга кумаршык йыйнамага баратаган эдик. Соннан анам бизге суьтке былгап, талкан этетаган эди. Кумаршыкты кувырып, тиерменге тартса, талкан боьтенде аьруьв болатаган эди.

Биз фермада ерказба уьйде эки аьел болып туратаган эдик. Биз бен бирге Каирбек Биарслановтынъ аьели туратаган эди. Кааирбек кешелерде туварларга куьзетши эди, онынъ аьлейи Амина савувшы болып ислейтаган эди. Амина да кешелерде кулыктан сонъ тиермен тартатаган эди. Куьндиз ислейтаган туваршылар Аджигельдиев Баю эм Йоллыбай малды сувгармага, куйылардан сувды кол ман тартып шыгаратаган эдилер. Бузавшылар Аким Биарсланов, Янибек Аджигельдиев кыйын салатаган эдилер. Ол заманларда механизация йок, баьри затты да аьдемлер коллары ман коьширетаган эдилер.Савувшылар Ока Мусакаева, Шабанова, Усанув Аджигельдиева, Куьмис Коймурзаева эм баскалар малдынъ коклыкларын оьзлери тазалайтаган эдилер. Бузавларды аналарыннан айырып, аьр бир бузавга суьтти де оьзлери беретаган эдилер.

Фермада кол ман айландыратаган уьйкен суьт машинке де бар эди. Соны Авархан Аджигельдиева деген бир тетем айландыратаган эди. Суьттен шыккан каймактан май этип, соны кайнатып, кайнаган майларды тындыратаган эдилер. Биз, балалар, шелеклердинъ туьбинде калган тортады ялайтаган эдик.Солай ок биз кешелерде туьрли ойынлар ойнайтаган эдик: ясырынмак, аксуьек эм баскаларын.

1946-ншы йылдан алып Нариман авылында 3 класс, сонъ Эски Ленин авылында окыдым. Мени мен сонда окыганлардан Сарытай эм Райбат Амангазиевлерди, Кыдырали Кусегеновты, Надир Саитовты, Савкат Арслановады, Аминат Юмартовады,Сайбат Карагуловады эсимде саклайман.Карагас авылында интернатта турып, баска авыллардан келип окыганлардан билемен Оьзбек Мурзаевти, Джалалдин Шихмурзаевти,Аминат Кожаевады, Магомед Коккозовты. Амин Ярлыкаповты, онынъ аьлейи Фатимады да бек аьруьв билемен, олар ман Карагас авылында бир орамда турганмыз, бирше катнасканмыз. Интернатта биз бен окыганлар Крымхан Ахметов, Исламали Амангазиев, Сулейман Кельдасов, Солтан Отегенов. Олардынъ коьбиси муьскин болганлар, оьзлери болмаса да балалары бар, меним де балаларым бар, белки бир-бириси мен катнарлар деп мырат этемен.

1955-57-нши йылларда мен Терекли-Мектебте окыдым. Биз оныншы классты кутарганда, 4 кеде, 4 кыз эдик. Зейнадин Шугаипов спорт пан аьвлигетаган эди, ол меннен бир аз уьйкен болса да, арамызда татымлык куьшли эди, биз аьскер сырасында да бирге болдык. Гамзат Аджигельдиев экевмиз бир партада олтырдык. Онынъ окувы аьруьв эди, мага юрегиндегин де айтатаган эди. Кызларымыз Авархан Бариева, Юля Янмурзаева,Аминат Аджигеримова, Сеперхан Шихмурзаева. Биз бен бирге 8-нши классты Нарбек Аджигайтканов кутарды. Сегизиншиден сонъ ол техникумга окымага кетти. Оны ман биз бос заманларда шатраш ойнайтаган эдик. Сол йылларда биз бен бир класста окыдылар Базо Умаров, Таисия Картакаева, Зулькапий Мамаев, Сраждин эм Салимет Маликовлар эм баскалар. Дурысын айтсам, сол заманларда яшавымыз тар болса да, заманга коьре бек аьруьв йыллар эди, биз бир атадан, бир анадан тувгандай болып, урсыспай-таласпай, татым яшайтаган эдик. Тыншаюв куьнге уьйге кайтканда, аькелген азыгымызды боьлисетаган эдик.

1962-нши йыл Махачкалада профтехучилищеди кутарып, Карагаста шофер, тракторист болып иследим. 1972-нши йыл Махачкаладагы авыл хозяйство институтынынъ агроплодовощеводство факультетин совхозда боьлик агрономы болып ислей турып кутардым. Институтты кутарган сонъ совхозда бас агроном болып 5 йыл куллык эттим. Он бес йыллар Карагас авылында лесничий болдым. Лесничий болып ислеген йылларымда эгинлерди, топыракты саклав, кумларды токтатув уьшин джузгун, терескен шашатаган эдик. Институтта окыган йылларымызда бирше квартирада турган Виталий Ермолаев бизде ормнлык хозяйстводынъ директоры болды эм мен оны ман бирге иследим. Бораншы авылдан Уьйсалган авылына дейим эгинлерди саклав уьшин тереклер шаштык. Олар баьриси де аьруьв болып шыктылар. Поэт Тоьлекбай Абдулкадыровка коьп разыман, ол меним эткен кыйынымды билип, «Сав болсын Нук тукымлы Рамазанга,Ногай шоьлин терек шашып бийлеткен» деп ятлав язганына.

Йогарыда язган затларымды кыскаша айтканда, дуныяда аьдемге энъ де баалы зат, ол – татымлык,аьдемшилик, алаллык. Керек тувыл байлык та, ол аьдемнинъ кири, тез йок болады, оны аргы дуныяга аькетпеексинъ. Айтпага, меним анам 91 ясына дейим яшады. Аьруьв яшады, онынъ айткан насихатлары меним кулагымда калды. Мен де балаларыма колымнан келген коьмегимди эттим. Яшавымда оькиметтинъ кисесине колымды суккан аьдем тувылман, оьзимнинъ кыйыным ман яшап келеятырман, шуькир болсын Кудайга. Балалары ман, олардынъ балаларына суьйинип, куьезленип яшайман, оларга савлык тилеймен.

РАМАЗАН НУКОВ.

Карагас авылы.

Опубликовано в Главные новости
Понедельник, 26 Декабрь 2016 21:00

Бир неше маьнели куллыклар этилинеек

Оьтип бараяткан 2016-ншы йылдынъ ызында Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ кезекли сессиясында «2017-нши йылга эм 2018 эм 2019-ншы йыллардынъ план кезегининъ республикалык бюджети акында» деген ДР Законы кабыл этилинген.

Соны ман алдымыздагы йылдынъ карыжлары эм шыктажлары ашык кепте белгиленди. Оьткен йыллардынъ бюджетлери мен тенълестиргенде, янъы йылымыздынъ бюджети биринши кере 4,6 миллиард маьнетке профицит кебинде токтастырылган. Олай дегени, сол шаклы акша оьлшеми артык экономланаяк эм солар республикадынъ маьнели социаллык тармакларынынъ эм проектлерининъ яшавга шыгарылувын канагатламага йиберилеек.

Янъы алынган республика бюджети мен байланыста бизим ердесимиз, Дагестан Республикасынынъ Халк Йыйынынынъ депутаты, Курылыс, коьлик, ЖКХ эм байланыс бойынша республика парламентинининъ комитетининъ председатели Мурат Мамаевке Ногай районы бойынша 2017-нши йылга кайдай ислер карыжланаягы акында айтпага тиледик.

 

Келип турган янъы 2017-нши йылда Ногай районындагы Карагас – Уьйсалган авыл аралыгындагы 14 шакырым узынлыгы болган автомобиль йолы курылаяк. Ызгы йылларда салынып турган Бораншы – Куьнбатар авыл аралыгындагы автойолы толы кепте курылып битеек.

Орта-Тоьбе авылында салынып басланган эм сонъгы заманларда токтатылган орта школасынынъ янъы меканынынъ курылысы армаган бардырылаяк.

Район еринде газификация этилинмеген авыллардынъ маьселесине де янъы бюджетте маьне берилмей калмаган. Соьйтип, келеяткан йылда, аьли уьшин ашык беркитилмеген, мага коьре, Куьнбатар эм Бораншы авылларына табиат газы тартылаяк.

Алдымыздагы 2017-нши йылда республика бюджети бойынша район ерине бир артезиан казбага деп каралады. Ол Батыр-Мурза авылында казылаяк.

Язып алган М.Ханов.

Опубликовано в Главные новости
Страница 1 из 19