Материалы отфильтрованы по дате: Январь 2017

Суьел шыккан аьдемди Алладынъ суьер кулы дегенлер. Ама суьеллер колды эрши этип коьрсеткен, сонынъ уьшин оларды тайдырмага деп туьрли эмлевлер излегенлер.

Коллардагы  суьеллерди санап, не шаклы бар, сол шаклы кере шыгыр йипти туьйип, ерге коьмгенлер. Йип ширигенлей, суьеллер де тайганлар.

Янъы ай шыкканда, суьелли колларды  айга коьрсетип: «Аьшкоьвим бар, аьшкоьвим бар! Менде бар, сенде йок!» - дегенлер. Ай болса суьеллерди оьзине аькететаган болган…

ЮМЫРТКА

Юмырткадынъ сарысыннан сынган суьекке шырыш ясаганлар. Алдын коьбиси гипс орынына сол «шыршады» салганлар. Шырш салувшы эмши Нариман авылында буьгуьнге дейим де яшайды.

Куьйген ерди булай эмлегенлер: 10 юмырткды алып, тек сарысын,куры табага салып, яхшы этип кувырганлар, булгап турганлар. Сол шаклы юмырткадан кишкенекей май шыккан. Соны куьйикке якканлар.

Юрек авырыса, юмырткады писирип, кабыгын аршып, эки кесекке боьлип, юка затка орап, юрекке салып ятканлар. Эртенге юрек сап-сав болып калган.

Юмырткадынъ сарысын шашка якканлар, йылтырасын эм койы болсын деп.

Исси юмырткады (писиргенде ок) шиберекке орап, авырыган кулакка да салганлар.

ЙЫЛАН

Йыланды ыслап, ер-ерин кесип, оьленге йибергенлер. Кан тийген оьленлерди кесип алып кайнатканлар эм териге шыккан затларды(экземады) ювганлар. Соннан сонъ аьдемнинъ эти тазаланады дегенлер.

ТИС

«Тилим, сага разы тувылман:

Басымнынъ баьлесисинъ.

Тисим, сага разы ман:

Тилимнинъ каясысынъ» -дегенлер бурынгылар. Ама тислер кая болув уьшин  оларды сав этип саклав керек.

Тисти ясы уьйкенлер туз бан тазалаганлар, тузлы сув ман шайкаганлар.

Баладынъ суьт тиси туьскенде, оны оьтпекке косып, ийтке ашатканлар: тислер ийттикиндей бек болсын уьшин.

 

 

ЭМЛЕВДЕ МАЛДЫНЪ ПАЙДАСЫ

Мал саклав халктынъ бас каьри болган эм  ол халкка йылув, азык эм дарман берген.

Аягы авырыйтаган аьдем янъы сойылган малдынъ йылы маялыгына  аякларын сугып, бир-эки саьат турган, сонъ йылы сув  ман аякларын ювган.

Солай ок бурын ата-бабаларымыз сыйырдынъ сийдигин йылы кепте йыйнап, авырыган аякларды салып турганлар, боьтен де язлык шакта, неге десе язлыкта мал туьрли пайдалы от ашайды.

Ювыртка сарымсак  салып ишпеге суьйгенлер.

Ийдиримге оьтпек салып, бек пайдалы деп ашаганлар.

Ас казаны авырыйтаган аьдем сыйырдынъ эртенги суьтин савып ок та ишкен.

Ата-бабаларымыз суьттен каймак, пыслак, иримшик, курт, ювырт эткенлер, суьекке пайдалы деп ашаганлар.

Корккан балага янъы сойылган койдынъ юрегин кондырган. Юректи йылувы ман алып, дува окып, юректинъ янына салып, шиберек пен ораганлар. Юрек болса баладынъ коркувын оьзине алган.

Елкеси сисип авырыса, янъы сойылган койдынъ мойыныннан шыккан канды елкеге йылы кебинде салып, ораганлар. Коьп узакламай сисик таятаган болган.

Коьпке дейим юрмеген баладынъ аякларын койдынъ карынына тыкканлар, соьйтип бир неше кере эткеннен сонъ бала юрип кеткен.

Халкымыз мал ман каьр шеккени аында Салимет Майлыбаева булай язады:

Оьмир бойы малда болган ойлары,

Аьр нышанын халкым онынъ анълаган,

Кенъ шоьлимде кумырскадай койлары

Коьз суклантып, берекетли отлаган.

Йылкы, тувар коьрки болган еримнинъ,

Карагерлер шанъ шыгарып шапканда,

Ногайымнан бай бирев де болмаган

Туварларын кенъ кырларга яйганда.

Соьйтип, халкымыз малдынъ аркасы ман яшаган.

(Ызы болаяк.)

 

 

Опубликовано в Главные новости

Газетадынъ сыйлы окувшылары! Сизинъ назарынъыздынъ алдына салынган бу куллыкты 2011-нши йыл Хасавюрт педколледжининъ Терекли-Мектебтеги филиалынынъ 4-нши курсынынъ окувшысы Элина Аджигельдиева язган. Белгили шаиримиз Салимет Майлыбаева редакцияга келип, мага «Бу меним келинимнинъ курсовой куллыгы эди. Соны карап шыга койтагы.Ярайтаган болса, газетада да баспаларсыз» деп калдырып кеткен эди. Сандыкты ашып карап, онынъ ишиндеги казнага аьдем кайтип сукланатаган болса, соьйтип мен де Элина Аджигельдиевадынъ язганларын окып караганда, онда кайдай шынты байлык бар экенине аьжепсиндим. Онда бурыннан алып, бизим халк оьзин  туьрли авырувлардан кайтип эмлеп келгени, баскалай айтканда, ногай эликлер  акында кайдай бай билдируьвлер бар экен! Солай ок ногайдынъ денге ягымлы, эмге яравлы аслары, ишимликлери акында да хабарланады.Тек яс тергевшимиз ногай халк эликлерди туьркимлерге боьлип, аьр кайсысын оьз орынына салып, йорыкластырган болса, тагы да аьруьв  болаяк эди деп ойлайман.Куллыктынъ тагы да бир ийги ягы бар. Ондагы бай билдируьвлерден баска болып, куллык оьзи де усташа, йогары дережеде язылган. Сонынъ уьшин де оны аьр ким де суьйип окыр деп ойлайман.

Элина Расул кызы Аджигельдиева 2015-нши йыл КЧГПУ-дынъ филология факультетин кутарган. Бу куьнлерде ол алыстагы Усинск каласында куллык этеди..

МАГОМЕТ  КОЖАЕВ.

 

КИРИС СОЬЗ

Мен дайым да ясы уьйкенлер айткан «Аьдемнинъ байлыгы – денининъ савлыгы» деген соьзлер акында ойланатаган эдим. Эм мени дайым да бурынгы аьдемлердинъ терен ойлары, акылы, сулыбы кызыксындыратаган эди, боьтен де, авырыйтаган аьдемлерди усташа эмлеп болувлары. Коьп хабарларды тетем Таьтлихан Телекниязовадынъ авызыннан эситкенмен. Бала шакта онынъ аьлемет хабарларын суьетаган эдим. «Алдын доктыр болмаганша, авырыган аьдемлерди кайтип эмлегенсиз?» деген соравыма, «Кызым, ол замандагы эмшилер буьгуьнги доктырдан да куьшли болганлар. Ава таза, берекет оьзлериндики, кара куллык куьш берген, сонынъ уьшин бурынгы аьдемлер бек болганлар эм коьп яшаганлар» деп айтатаган эди тетем, ак тастарынынъ ушы ман манълайын сыйпап. Сонынъ уьшин мен бу темады суьйип яздым эм окыганларга да кызыклы болар деп сенемен.

САВЛЫК АКЫНДА АЙТУВЛАР

Ярлыдынъ байлыгы – денининъ савлыгы.

Дуныя коьшкен байлыгынъ болганша – дуныя коьширген савлыгынъ болсын.

Авырувдынъ алдын ал.

Авырув аттан йыгар.

Айланган авырув алмай коймас.

Кысынъ туман болсын, маразынъ тымав болсын.

Сав баска – сатлык мараз.

От йылув берер, савлык шатлык берер.

Коьзинъ авырыса – колынъ тый, ишинъ авырыса – тамагынъ тый.

Эриншек авырув табар, ислеген савлык табар.

Эриншектинъ авырувы коьп болар.

Оьт те дарман болып болар.

Коьз авырувы коьринеди, юрек авырувы ясырынады.

Авырыган тири, оны коьрген оьли.

Авырув шыкса, оны эмлемеге эп те табылар.

Дарманнынъ оьзин коьп ишсенъ, увга айланар.

САВЛЫК АКЫНДА АКЫЛЛЫ ОЙЛАР

«Оьзинъиздинъ савлыгынъыз акында эртенги шакта эм язлыкта билерсиз». (Г.ТОРО.)

«Яшавдынъ баьри ярасыклыгыннан да савлык сондай да артык: сав ярлы авырыйтаган  ханнан наьсипли». (А.ШОПЕНГАУЭР.)

«Аьдем юз ясына дейим яшамага болады.Биз оьзимиздинъ осаллыгымыз бан, эриншеклигимиз бен оны кыскартамыз». (И.ПАВЛОВ.)

«Сабырлыксыз, таьтли яшав суьйген яслык картлыкка тозган кевдеди еткереди». (ЦИЦЕРОН.)

«Акылынъыз дурыс ислегенин суьйсенъиз, оьз савлыгынъызга, каркыранъызга аьруьв каранъыз». (ДЕКАРТ.)

«Энъ ийги дарманлар – таза ава, сувык сув, пышкы эм балта».(В.ПОЛЕНОВ.)

«Инсан – табиаттынъ энъ баалы тувдыгы. Ама табиат байлыгы ман сукланып яшав уьшин ол сав, куьшли эм акыллы болмага керек». (Н.КАРАМЗИН.)

НОГАЙ ХАЛК ЭЛИКЛЕР ЭМ ЭМЛЕВЛЕР

ИРИМШИК СУВ

Ол бек пайдалы ас казаны авырыган аьдемге, аш курсакка ишуьв керек.

Шашларды иримшик сув ыспайы эткен, оны ман басты ювса – кайызгак болмаган, шаш туьспеген, шашлар койы эм йылтыравык болган.

ШЕШЕК МАЙ

Шешек май – ол язлыкта этилетаган май.Сыйырлар туьрли пайдалы оьленди  ашайдылар, сога коьре суьти де, майы да бек пайдалы деп саналады.

Сисикке шешек майга тузды косып яканлар., ол сисикти тез тайдырган.

 

ИЙТТИНЪ СИЛЕКЕЙИ

Ийттинъ силекейи коьп авырувлардан эм болады. Ярага май ягып, оны ийтке ялатса, яра бек тез битеди.

Силекейди эртен турганда ок аяктынъ шыгып баслаган суьелине якса, бек аьруьв болады.

Силекейди юка этип кесилген сабынга ягып турып, оны иринли сисикке салса, ол иринди бек аьруьв сувырады.

Силекейди эртенги шак шылпыкланган коьзге де яксанъ, бек аьруьв болады.

КЫМЫЗ

Кымызды ким ишпеген, кызды ким айттырмаган деген такпак халкымыздынъ кымызды бек суьйгенин эм йыйы куланганын коьрсетеди.

Кымыз – байтал суьтиннен этилген бек пайдалы ишимлик.

Байталды савып, суьтин йылы ерге салып, уйыткы косып койганлар, уйыганда яхшы тазаланган эм ишкенге куьш берген.

Кымыз боьтен де карын, шек авырувларды эм оьпке маразды эмлейди деп санаганлар.

Ат суьти, аьлимлер айтканлай, ана суьтине ювыклап келеди. Ана суьтинде туьрли витаминлер, минерал тузлар коьп. Якутлар оьзлерининъ узак оьмир яшавынынъ себебин кымыз ишуьвден коьредилер. Ногайлар кымыз акында мутканлар.

(Ызы болаяк.)

 

 

 

 

Опубликовано в Главные новости

«Куьйген ерге казыдынъ майын якканлар. Ювсанды кайнатып, секер салып ишкенлер.

Сары авырувдан (гепатит) оьтпектинъ арасына бийт салып ашатканлар» ,- деп хабарлайды Карагас авылдынъ окытувшысы З.Адисов.

Бу куллыгымды язып юргенде, йол мени ясуьйкенимиз Оьзбек-аьжи Равшанбек улы Мурзаевке аькелди. Ол кан коьтерилгенде кайдай эмлев этетаганын айтты.

«Бурын заманда халкымызда коьп эмшилер болган. Коьтерилетаган канды туьсиретаган усталардынъ колында юп-юка этилип ясалган ийне болган. Аьне соны ман олар эки кастынъ арасыннан керекли ерди тавып, яман канды шыгарганда, бас еп-енъил болып калган. Солай ок елке авырувды да эмлегенлер.

ТАЛЬМИРЗАН – тистен куртты шыгарган оьсимлик. Оны кайнатып, табакка куйып, авызды ашып, бетти тутканлар, баска йылы зат буьркегенлер. Сол оьленнинъ куьшиннен тис куртлары бек коркканлар.

Солай ок баьримиз де МЫЯ(солодовка) тамырын ашаганмыз, ЮВСАН кайнатып ишкенмиз.

ЮВСАННЫНЪ акында С.Капаев оьзининъ «Ногайдынъ уьйи» деген китабинде булай язады: «Кайнатылган ювсаннынъ сувы аьдемнинъ ишиндеги шылавшанларды шыгарган. Кайнаган ювсаннынъ бувы тымав болып авырыганга, сувык алганга эм ел авырувга яраганлар». С.Капаевтинъ китабиннен мен коьплеген эмлев амаллар язып алдым. Солардынъ бир нешевлерин келтирейим. «Оьпке авырувды борсыктынъ, кийик эшкидинъ, аювдынъ майлары ман эмлегенлер. Оннан сонъ, кайнатылган сарымайга бал карыстырып, мезгил мен ашатканлар.

СУЬЛИК. Аьдемнинъ яман канын суьлик пен де алганлар. Бурында ол коьп кулланылган. Аьдем, кан алдырган сонъ, шай ишип, бал, май ашап, тыншайган, карув йыйган.

КАЯ ШАЙЫР (МУМИЕ). Ол иш авырувларга эм болады. Оны сувга эгитип, аз-азлап, ас алдында ишкенлер.

ИШ АВЫРУВДАН ЭМЛЕВ. Иш бурап авырыса, ога ногайлар киндиги узайган дегенлер. Ишти сыйпап, узайган киндикти орынына салатаган эмшилер болганлар. Авыр зат коьтерген аьдемнинъ киндиги тоьмен туьспеге болады. Бир аз болса да киндик орыныннан тайган болса, аьдемнинъ иши бурап авырыйды. Ол затты аьлиги медицина да айтады. Куьнтувар кыралларда аьдем авыр зат коьтерсе, киндик узаятаганын биледилер эм сол затты эмлевге уьйкен эс бередилер. Эгер киндиги орыныннан тайган аьдем заманында эмленмесе, онынъ ишинде, карынында туьрли авырувлар тувмага болатаганын бизим бурынгы эмшилер бек аьруьв билгенлер. Иши шаншып баслаган аьдемнинъ энъ алды киндигин караганлар.

БАЛ эмге кулланылмаган авырув йок болар. Оьпке, коьз, иш, тамак авырувларды эмлейди, ярады тез битиреди, сувыктан саклайды, аьдемнинъ денин динктей этеди, куьйген ерди эмлейди.

АШУВТАС ПАН яра болган авызды шайкаганлар.

ЙЫЛКЫ МАЙДЫ коьптен бери битпей турган ярага якканлар. Шеклерде-затта яраларды да тез битирген.

ЭШКИ МАЙ тамак авырувды эмлеген.Йоьткирик тийсе, эшки майды суьт пен кайнатып ишкенлер. Бу эмди халк аьли де кулланады.

АЮВ МАЙ МАН оьпке маразды эмлегенлер. Суьеклер сызлаганда аякка-колга якканлар.

АНДЫЗ. Бизде «Андызлы ердинъ аты оьлмес» деген соьз бар. Олай дегенлери – оны ман халк коьп авырувларды эмлеген. Ол йылан шакканга да яраган.

КУЬЙГОТ. Оны иш авырыганда, шайдай этип, кайнатып ишкенлер. Куьйготты кептирип, туьйип, аска да салып ашаганлар.

КЫШЫТКАННЫНЪ япыраклары да, тамырлары да дарман болады. Кышытканнынъ кептирилген япыракларын кайнатып, бувына ел авырув тийген аякларды –затты тутып эмлейдилер.Онынъ кайнаган сувын аз-азлап, иши авырыганлар да ишедилер. Яс кышытканнынъ япыракларыннан сыгып шыгарылган сувды ногайлар сорпага да салганлар.

КАРАТАСПА ОЬЛЕНИ – шеклерде ярады эмлемеге ярайды. Онынъ бир касык урлыгын ярым стакан сувда кайнатып, астан алдын аз-азлап уьш-доьрт мезгил ишкенлер.

ПЫХЫ (морковь).Онынъ сыгып шыгарылган сувы ман юрек авырувды эмлегенлер. Аьлиги врачлар да коьзлери, юреклери авырыганларга коьп пыхы ашамага керек деп кенъес этедилер.

КУЬНАЙЛАННЫНЪ калпагы, шешекейи,тамыры эм сабагынынъ ишиндеги ак оьти дарман боладылар. Энъ алдын куьнайланнынъ шешекейлерин йыйып кептиредилер, кануваслар болды дегенлей, калпагы эм сабагынынъ ишиндеги оьтин йыйып, аьруьв этип кептиредилер. Эм сол кептирилгенлерден, койы шайдай этип кайнатып, шеклери, бавыры авырыган аьдемлер ишкенлер. Тиси кавсаган, тисининъ эти авырыган аьдем куьнайланнынъ тамырын кайнатып, авызын шайкаган.

Буьйректе тас болып баслаганда, куьнайланнынъ сабагынынъ ишиндеги оьтин кайнатып ишкенлер. Бу эмди кувыгы тыйылганлар да кулланганлар.

Ас казанга синъмегенде, куьнайланнынъ тамырын бир аз сорпа косып кайнатып, сонынъ сувын ишкенлер.

Куьнайланынъ курамында май, белок, кофеин дегендей затлар коьп экенлерин аьлиги медицина да бек аьруьв этип айтады.

Оннан сонъ ногайлар куьнайланнынъ таягын калпагы ман бирге ягып, куьлиннен сабынга деп сили эткенлер.

КАРА ТУРП. Юрек авырыганга оны бал ман ашатканлар. Ол канды аьруьв юргисткен.

КАРА БУРЫШТЫ ногайлар коьбисинше шайга, аска салып ишкенлер. Онынъ эм экенин бек яхшы билгенлер. Боьтен де оны ман сувык алган авырувларды эмлегенлер. Кара бурышты тамыры тартылып эм баьриж болып авырыганлар да кулланганлар.

Кара бурышты уватып, йылкы май карыстырып кайнатканлар эм соны авырыган кол-аякка синъдирип якканлар. Кара бурыштынъ курамында май, крахмал, белок коьп.

КЕНДИР. Халк оны кувык эм бавыр авырувларга дарман эткен».

(Ызы болаяк).

Опубликовано в Главные новости
Вторник, 31 Январь 2017 21:00

Кызыклы бакты

Ясы уьйкен мен, боьтен де согыс заманына балалыгы келген несил мен, озгарган аьр бир такыйка бизге бек пайдалы. Олар ман дагырда курып, биз озган авыр йыллардагы болган оьзгерислер мен де, биринши аьдемлердинъ авызыннан эситип, танысамыз, аьлиги тыныш яшавга шуькир этип, шыдамлы да боламыз, бир соьз бен айтканда акыл яктан да, анъ яктан да байыймыз.

 

Нариман авыл яшавшысы Явгерет Айпеевна Эсенгельдиева ман хабарлап, мен оьзимди бир кызыклы китап окып шыккандай сездим. Ол мага авыр ашшы Уллы Аталык согысыннан алып, аьлиги наьсипли куьнлерине дейим хабарлады.

Явгерет-абай 1936-ншы йылда Нариман авылында тувган. Оьмири бойынша тувган авылыннан бир якка да кетпеген. Авыр согыс йылларында халк пан бирге кумаршык ашап, соны тапканына суьйинген. Атасы Айпей давга кеткенлерди арба ман Кизляр каласына элтеген, соьйтип аьр бир аьдем сосы кыйын йыллар элине пайдалы куллык эткен. Аьр бир аьел согыс йыллар оьз аьзизин йойыткан, Явгерет-абайдынъ анасынынъ аданасы Азиюсуп та давдан кайтпаган.

Ясы сексеннен озса да абай немецлер авылга келген куьнин де эсинде саклайды:

–Куьнбатар беттен немецлер велосипедлер мен келдилер. Камыс уьйлердинъ янында казылган куйылардан сув алып ювынып, олар уьй-уьйге кирип юмыртка, суьт, пыслак йыйнадылар. Сонъ Орыс уьй авылына карап кеттилер. Душпаннан сонъ авылымызга совет аьскерлери келдилер, олар болса бизи мен оьзлеринде болган бир увыс секер мен боьлистилер. Эркек коьйлек, ыстан бердилер. Биз бакырларда азык та, кийим де йок. Совет аьскерлери берген эркек коьйлеклерди биз-кызлар егинлерин туьрип кийип шыктык. Аяк кийим деген зат биз коьрмегенмиз. Язда –яланъ аяк, кыста айваннынъ терисиннен тигип кийгенмиз. Школага аяк кийимсиз, шуьберек дорба ман барганмыз. Согыстан сонъ яшав кишкей колай болганда, школага бардык. Мени мен бирге Ахмат Арсланов, Зоя Ахмедзанова, Володя Тихонов (яткан ери ярык болсын) эм баскалар окыганлар. Окытувшымыз Зекерья

Ахмедзанов школада шашылган картопти кайнатып, бизге бирерден берип ашататаган эди. Аьне, балам, сондай заманлар да бар эди.

Явгерет-абай оннан сонъ октябрь айда коькирегине дейим сувлы ерге дуьги шашканын да, атларга деп берилген йымыкты ашаганын да, тиф авырув болып, докторлар келип дарман сепкенин де айтты. Эрге барып, эри эртерек дуныядан кешеди. Ол оьлген сонъ тувган увылына Савкат деп айтады. (Ушын аты Абдурахман). Савкат 5-6 ясына толганда Явгерет-абай бактысын Эсенгельдиев Бекболат пан байланыстырады. Яслар дуныя курып, бес бала оьстиредилер. Коьп йыллар кошарда колхоздынъ койын карайдылар, балалар оьскен сонъ авылга кайтадылар. Бекболат –акай авылда конторадынъ каравшысы болып ислейди.

Коьп кыйынлыклар коьрген абайдынъ юзине карап, мен таза, кувнак коьзлерине сукланмай болмадым. Ол йогары коьнъилде балалары, уныклары, немерелери акында хабарлады.

 

–Меним уллы байлыгым–балаларым, уныкларым, немерелерим. Бу куьнлерде олар куьннинъ саьвлеси кимик меним яшавымды яркын эм йылы этедилер. Кайсысы да байрамларда мени кутлайдылар, кайда барсалар да мага савкат аькеледилер. Биз, ясуьйкенлер кишкей эс этилсе де, бек суьйинемиз. Яздынъ йылы куьнлеринде немерелерим йыйналып, каралдымды уллы базарга усатадылар. - деп оьз хабарын тамамлады Явгерет-абай.

Биз тынышлы заманнынъ несили. Ата-бабаларымыздынъ эткен йигитлигин, аркасыннан оьткерген азабын мутпага ыхтыярымыз йок. Олардынъ кыйынлы яшавын уьлгиге салып, биз оьсип келеяткан несиллерде танълыкты тербиялайык.

Н.Кожаева.

Суьвретте: Я.Эсенгельдиева.

Опубликовано в Главные новости
Вторник, 31 Январь 2017 21:00

Йыл аьели

Россия Федерациясынынъ социаллык яктан коршалав эм Ис министерствосы ман Россия субьектлерининъ толтырувшы власть органлары, балаларды колтыклав Фонды Савлайроссиялык «Йыл аьели» деген шара озгараягы акында Баспа эм информация министерствосына билдирген.

Шарадынъ бас мырады – аьел баалыкларын кенъ яйылдырув, ата-аналыктынъ яваплыгын беркитуьв болады.

Шара бес туьрли номинациялар бойынша оьткерилген: «Коьп балалы аьел», «Яс аьел», «Авыл еринде яшайтаган аьел», «Россиядынъ алтын аьели», «Аьдетлерди тутувшы аьел».

«Аьдетлерди тутувшы аьел» номинациясында бизим республикамыздан Улубековлардынъ аьели катнасып, енъуьвши болганлар.

Аьр бир номинация бойынша бир министерство куллыкшылары яваплы боладылар.

Шарадынъ тамамына коьре, «Йыл аьели. Россия, 2016» деп аталып, китап баспаланаяк эм енъуьвши аьеллерге Сый грамоталар, эстеликли савгалар тапшырылаяк.

Опубликовано в Главные новости
Муниципальный этап конкурса «Лучший чтец произведений дагестанских авторов на родном языке» среди учащихся 11-х классов состоялся 31 января на базе Терекли-Мектебской школы им. Кадрии в Ногайском районе.

По словам методиста отдела образования района, ответственной за родные языки Секерхан Оразбаевой, конкурс направлен на выявление творчески одаренных детей, с перспективой их дальнейшего литературно-художественного и эстетического развития, формирование интереса к словесному искусству, развитие культуры устной и письменной речи, привитие любви к чтению художественной литературы.

«Для организации и проведения конкурса по отделу образования был издан приказ. В состав жюри вошли лучшие учителя родных языков. В районном конкурсе приняли участие 12 учащихся образовательных учреждений района. Учащимися были прочитаны отрывки из произведений, стихи ногайских поэтов Мурата Авезова, Джалалдина Шихмурзаева, Кадрии, Салимет Майлыбаевой», – пояснила Секерхан Оразбаева.

Участники конкурса показали высший уровень исполнительского мастерства, артистизма, сценической культуры, понимание и раскрытие идейно-тематического замысла исполняемого произведения. По итогам конкурса лучшими среди чтецов оказались ученица Червленно-Бурунской школы им. З.Акмурзаева Таисия Азизова и ученик Терекли-Мектебской школы им. Кадрии Ахмат Байгишиев. Победителей готовили к конкурсу учителя Райнет Муталимова и Мархаба Мансурова.

Второе место заняла ученица Кунбатарской школы им. М.Курманалиева Лейла Адильгереева под руководством учителя Канитат Кокеевой. Третье место разделили ученица Кумлинской школы им. Д.М.Шихмурзаева Камиля Абдулвалиева и ученица Карасувской школы Айгуль Мамбетова. Руководители одиннадцатиклассниц – учителя Софият Аджигельдиева и Алимет Кокешова.

Секерхан Оразбаева подчеркнула, что в республиканском конкурсе будут принимать участие победители районного конкурса Таисия Азизова и Ахмат Байгишиев.

 

Опубликовано в Главные новости
В Кизлярском районе 31 января состоялось первое в текущем году заседание административной комиссии.

Комиссия рассмотрела 16 протоколов об административных правонарушениях, совершенных на территории Кизлярского района сельскими жителями. Большинство протоколов было составлено по причине нарушения правил благоустройства территории, а именно за складирование мусора. Правонарушителей оштрафовали на общую сумму пятнадцать тысяч рублей.

Заседание проходило под председательством заместителя главы районной администрации Исы Рамазанова. В нем принял участие ведущий специалист юридического отдела администрации Кизлярского района Герасим Бархударов, ведущий специалист имущественных и земельных отношений Салевдин Гебеков и секретарь административной комиссии Муртазали Муртазалиев.

По словам Муртазали Муртазалиева, члены административной комиссии ведут активную работу по улучшению благосостояния территории Кизлярского района. «Вопросы санитарного состояния населенных пунктов находятся под личным контролем главы Кизлярского района Александра Погорелова. Членам комиссии руководство муниципалитета поручило совместно с главами сельских поселений тщательным образом отслеживать ситуацию по чистоте и порядку в населенных пунктах», – сказал он.

 

 

Ася Мусакаева

 

Опубликовано в Регионы
31 января, состоялось заседание Совета при Главе РД по устойчивому развитию и приоритетным проектам Республики Дагестан. 

Рамазан Абдулатипов, в частности, напомнил, что Дагестан первым из российских регионов начал внедрять практику проектного управления, основываясь на общих методиках, однако спустя некоторое время возникла необходимость внести в эту работу определенные коррективы. 

«Поэтому были созданы проектные офисы в каждом министерстве и ведомстве, через год они появились в муниципальных образованиях, чуть позже отраслевые управления были объединены в Организационно-проектное управлениеАдминистрации Главы и Правительства РД.  За три года проведена большая работа, в том числе по проекту «Обеление» экономики», где были определены четкие базовые индикаторы -налоговая база по земельному, имущественному, транспортному налогу. Смотрим, сколько земельных участков идентифицировано, выявлено неформально занятых граждан. Даже в условиях кризиса мы смогли в прошлом году перевыполнить план по налогам примерно на 5 млрд рублей. В рамках проекта «Точки роста» удалось выявить и поставить на налоговый учет порядка 7-8 тысяч предпринимателей. В рамках проекта «Человеческий капитал» по-другому стали работать такие сферы, как здравоохранение и образование, изменяется отношение к культуре. Дагестан был одним из худших регионов по чистоте сдачи ЕГЭ, а сейчас он лидирует уже с хорошей стороны. В 2013 году в республике вообще не проводились высокотехнологичные операции, а сейчас в год их насчитывается более трех тысяч»,- сказал Глава РД. 

В свою очередь, заместитель председателя Совета Абдулхалик Гиндиев отметил, что по приоритетным проектам проделана серьезная работа, но на этом останавливаться нельзя: «Мир не стоит на месте,
и нам надо двигаться вместе с ним. Необходимо поставить во главу угла муниципальное образование и городской округ и после анализа выработать четкий бизнес-план. Для чего надо привлечь выходцев из района, трудящихся в научной сфере и провести полевые работы на местах. Постараться привлечь выпускников вузов: их дипломные работы должны быть связаны с нашей республикой». 

Генеральный директор ОАО «ГипроГор» Михаил Грудинин выступил по вопросу «Стратегия пространственного развития РФ – возможности для Дагестана».

«Стратегия пространственного развития Российской Федерации интегрирует в себе генеральную схему расселения, схему размещения и развития производительных сил, схемы развития инфраструктуры (в первую очередь, транспортной). Стратегия социально-экономического развития Дагестана впервые будет включать пространственный компонент в виде Стратегии пространственного развития республики. Одной из приоритетных задач для достижения целей государственной политики регионального развития обозначено стимулирование   развития   крупных   городских   агломераций, способных успешно выдерживать конкуренцию на мировых рынках. Государственная политика в настоящий момент направлена на финансовую поддержку городских агломераций: так, Дагестан, имея проект Махачкалинско-Каспийской агломерации, попал в федеральную программу "Безопасные и качественные дороги",- констатировал он.

Со своей стороны, Рамазан Абдулатипов поручил Правительству РД создать рабочую группу для более тесного взаимодействия с ОАО «ГипроГор»  в указанном направлении. 

Ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхья Бучаеврассказал о задачах Центра компетенций при Правительстве РД, который занимается накоплением и систематизацией опыта проектного управления, разрабатывает типовые формы и рекомендации по их применению, ведет научную и экспертную деятельность по развитию управления проектами. 

Затронувший тему информационного обеспечения проектной деятельности  вице-президент по коммуникациям G|R-лиги, эксперт Открытого правительства, член РАСО Эдуард Войтенко, в частности, сказал: «Необходимо создать централизованную систему позиционирования проектов, объединяющую информационные потоки всех 7 проектов на одной информационной площадке. Следует выстроить систему информирования на основе взаимодействия с пресс-службами профильных структур исполнительной власти РД и информационными службами вовлеченной общественности». 

Подводя итоги заседания, Рамазана Абдулатиповозвучил мнение о том, что работа в рамках проектного управления далека от совершенства.

«Мы уже неплохо разбираемся в правильной постановке целей и задач, подходим к содержательной части проектной деятельности, но при этом есть разброс в понимании сущности этой работы. Для успешного же функционирования этой системы ее должны хорошо понимать не только в Правительстве, а в министерствах, ведомствах, городах, районах. Каждый государственный управленец, который организует работу большого или не очень коллектива, должен осваивать данный способ, и тогда  эффективность  их деятельностимногократно возрастет»,- подчеркнул Глава Дагестана.

 

Опубликовано в Главные новости

31 января в Министерстве культуры Республики Дагестан состоялось первое в этом году организационное заседание Общественного совета. В нем приняли участие члены Общественного совета, а также приглашенный специалист, консультант отдела информационно-аналитической работы Минкультуры РД Шахрутдин Ибрагимов. Открыл встречу Председатель Общественного совета, заслуженный работник культуры РФ и РД, заместитель генерального директора ГТРК «Дагестан» Салам Хавчаев.

Он огласил вопросы, стоящие на повестке дня: формирование плана работы Общественного совета и утверждение перечня организаций культуры, в отношении которых Общественным советом будет проведена независимая оценка качества оказания услуг в 2017 году.

В ходе встречи было решено, что в 2017 году в рамках независимой оценки Общественный совет оценит работу следующих учреждений культуры: Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова, Детской библиотеки РД им. Н. Юсупова, Республиканской библиотеки для слепых, Дагестанского государственного объединенного исторического и архитектурного музея им. В. Тахо-Годи, Музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой, Музея заповедника «Дагестанский аул», Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и Музея истории мировых культур и религий.

Далее участники заседания обозначили актуальные проблемы в сфере культуры. Был обозначен ряд вопросов, которые Общественный совет рассмотрит в 2017 году.

Заслуженный артист России и Дагестана Муса Оздоев предложил поднять вопрос о необходимости создания в республике хореографического училища-интерната. Говорили и о необходимости создания собственной базы для ансамбля «Лезгинка». Председатель Союза писателей Дагестана, народный поэт РД Магомед Ахмедов предложил поднять вопрос о состоянии национальной песни. Председатель Общественного совета Салам Хавчаев предложил обсудить состояние национальных театров республики. Все эти и другие вопросы были включены в план работы Общественного совета на 2017 год.

Опубликовано в Главные новости
Понедельник, 30 Январь 2017 21:00

Эпицентр новостей женского сообщества

Интернет-портал «Евразийское женское сообщество» был создан по заданию Рабочей группы по подготовке II Евразийского женского форума. Интернет-площадка www.eawfpress.ru аккумулирует следующую информацию: российские и мировые новости по женской повестке, события Евразийского женского форума, анонсы предстоящих мероприятий, текстовая онлайн-трансляция международных и всероссийских крупномасштабных событий. Здесь же размещаются фоторепортажи и видеосюжеты, пресс-релизы и отчеты исследований, дайджесты и обзоры. На портале создано несколько разделов: «Новости форума». «Новости сообщества», «Новости сенаторов», «Новости СМИ», а также «Женщины и наука», «Женщины и бизнес», «Женщины и благотворительность», которые помогают посетителям сайта узнать актуальную информацию о том, как женщины реализуют свой потенциал в различных сферах жизни общества. Главные новости дня переводятся на английский язык, что позволяет транслировать информацию миру.

Но сайт не ограничивается просто передачей последних событий. На сегодняшний день на портале уже создан уникальный в своем роде реестр из 2500 женских организаций России, которые для удобства пользователей распределены по регионам. Геральдическое оформление каталога помогает СМИ оперативно получать информацию о местонахождении и роде деятельности каждой организации, а женщинам, желающим найти единомышленников в своем субъекте, – приобретать новые профессиональные знакомства.

Интернет-портал предлагает еще одну уникальную возможность для всех женских организаций: создать собственную страницу и наполнить ее информационным контентом, сообщая о своих успехах, достижениях и важных новостях.

По словам заместителя Председателя Совета Федерации Галины Кареловой, новый интернет-портал позволяет женским организациям активнее коммуницировать между собой, дает возможность привлекать их к участию в различных программах, а также координировать их деятельность разной направленности.

Портал «Евразийское женское сообщество» в будущем станет основным ресурсом, аккумулирующим информацию о позитивных результатах деятельности женских организаций, и поможет изменить образ женщин в глазах российской и мировой общественности.

Опубликовано в Главные новости
Страница 1 из 15