Материалы отфильтрованы по дате: Март 2017

Мине соьйтип айтпага суьемен халкымнынъ суьйикли эм сыйлы язувшысы Суюн Имамали улы Капаев акында. Оны мен оьзим яшавымда сынадым эм анълап алдым. Юрегимнинъ сонъгы урувына дейим яшавымда ийгилик эткен аьдемлерди эсимде сакламага керекпен. Аьне сондай ой ман мен бу куьнлерге дейим яшап эм аьрекет этип келемен. Солардынъ бириси эм аявлысы Капаев болып калды… Быйыл сыйлы ясуьйкенимизге, белгили язувшымызга эм шаиримизге 90 йыл да толады…

Суюн Имамали улы Капаев 1927-нши йыл 3-нши май куьнинде Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Адыге-Хабль (аьлигиси Ногай) районынынъ Эркин-Юрт авылында тувган.

Мен оьзим сыйлы агайымызды 1962-нши йылдан алып таныйтаган эдим. Сонъында танысувымыз уьйкен дослыкка эм тар байланыска да айланды. Мен оны сыйлап эм оьрметлеп «Суьйин агайым» деп айтып келгенмен. Менимше, ол да ога разы эди. Сонъ 1963-нши йыл июнь айынынъ басында Черкесск каласында ногай язувшыларынынъ эм шаирлерининъ 1-нши конференциясы оьткерилди. Онда да бирге болдык, эм мен сол куьн Суюн-агай уьйинде конак та болдым. Аьели мен таныстым. Сав кеше хабарластык, юрек сырларын тоьктик. Эм ол мага не зат акында язбага, кайтип язбага, темады кайдан излемеге кереги акында ой-маслагатын берген. Оьзининъ биринши язганлары акында айтып озган. Олар мага аьли де коьмеклерин берип келедилер. Ондай ийгиликти мутпага ярамас. Оннан сонъ Суюн-агайымыз мага «Ленин йолы» газетасы ман, Черкесск каласындагы радиостудия редакциясы ман тар байланыс тутпага, студент яшавлары акында бос заманда материаллар йибермеге керегин де айткан. Эм мен, онынъ маслагатын тынълап, коьп материаллар сол йылларда йыйганман эм газетага эм радиога берип турганман.

1966-ншы йыл Черкесск каласында «Йолда» деп аталып ногай тилинде меним биринши ятлавлар йыйынтыгым баспаланды. Эм онынъ редакторы агайым оьзи болды. Йыйынтыкты аьзирлемеге, текстлерди баспаламага ийги коьмегин берген. Меним коьнъилимди коьтерген эм коьп затка борышлы эткен. Биринши кере, Черкесск каласына шакырып, мага сол йыйынтык уьшин гонорар да берилген. Дурысын айтсам, ол заман сондай акша яс аьдемге бек керек эди. Суюн мага Фазиль Абдулжалилов пан, Келдихан Кумратова ман, Аскербий Киреев пен байланыс йойма деп айтып турганы аьли де кулагымда дер эдим. Сав болсын, дурыс маслагат берген болыпты мага.

Сонъ йыллар оьтип бизим Ногай шоьлине биринши кере Фазиль Абдулжалилов, Суюн Капаев, Баубек Карасов йолдаслар келдилер эм районнынъ бир неше авылларында йолыгыслар уйгынладылар. Эм сонда да Суюн-агайым маслагаты ман мен олар ман бирге йолыгысларда болганман. Сыйлы ясуьйкенлеримиз аьдемлер мен калай аьллесетаганын, ятлавларын калай окыйтаганларын, оьзлерин кайтип юргистетаганларын карап

турганман. Мага Суюн Имамали улы язувшы эм аьдем эсапта да яраган. Аьли мен ногайлар арасында шыгып соьйлесем, ясуьйкеним акында йылы соьзлеримди уьйкен оьктемлик пен айтаман. Суюннинъ мине сыдыраларын келтирмеге суьемен:

– Ана тилим,суьт пен

Канга синъдинъ,янга синъдинъ,

Дуныя коьрип,сени билип,

Сокпак сайлап,йолга миндим.

Ана тилим – алтын тилим,

Шеберленген,шешен тилим,

Сени сыйлап,сый бермесем,

Айыплыман,кешеш,тилим…

Мен де сыйлы ясуьйкенимди ана тилимдей суьйгенмен, сыйлаганман эм сыйымды бергенмен. Мине куьнлерде де мен оны эсиме аламан эм онынъ язганларын тагы да, тагы да окып карайман. Онынъ ятлавларында, поэмаларында ногай халкы, онынъ уратаган тири юреги, Ногай шоьли, онынъ йылы ели, таьтли суьйими барлыгын сеземен. Аьлиге дейим де Капаев язып калдырган затлары бизге керегеди эм бизим арамызда яшайды. Болмаса, булай деп язбаган да болмас эди:

-Халк карзнасы соьз-ав деп,

Соьзлерден тиздим тизинлер,

Эм ойладым оьзим деп:

«Керегер олар бир куьнлер».

Суюн-шаир «Оьлмесин меним соьзлерим», – дейди. Оьзи оьлсе де, кыйналмайды. Аьне шынты халк шаири, шынты Эл аьдеми солай болмага керек. Ол да коьп заттынъ акында айтады. Эм буьгуьн биз Суюнге айтып озбага керекпиз: оьлмеген сизинъ соьзлеринъиз. Олар – халк пан, олар – бизим яшавымызда. А бизге, онынъ окувшыларына, онынъ аьр бир язганына эс беруьв керек. Язганлары акында ямагатка, боьтен де,ясларга айтып турув керек. Мен колымнан келген шаклы соны этпеге шалысаман. Ол – меним борышым. Мен Суюн Капаевти ийги таныйтаганлардан эм ийги билетаганлардан боламан.

Мен сонъгы кере Суюн Имамали улы ман Москва каласында язувшылардынъ конференциясында растым. Экевимиз сав кеше хабарластык. Бир боьлмеде яттык. Соьзимиз ногай адабиаты, онынъ буьгуьнгиси эм танълагысы акында эди. Айтып озайым, онынъ юреги бизим ана адабиатымыз оьрленип, савлай Элге белгили болып барувына суьйинетаган эди. Сонъ ол мага айырылысув вакытта: «Анварбек, иним, язайык, халк уьшин язайык. Арымайык. Аьли бизде карув бар, сулып та бар», – деди.

Тек не пайда, оьзи бизден кетип те калды… Ол – аьдемнинъ бактысы, язувы. Оны Кудай оьзи биледи. Ама бизим юреклерде Суюн-агайымыздай шынты аьдемлер эм шынты язувшылар яшайдылар эм яшаяклар. Аьне сонынъ акында буьгуьн мен айтпага суьйген эдим:

– Оьлмеген сизинъ соьзлер,

Коьресиз,буьгуьн айтамыз.

Сиз калдырган йоллар кенъ,

Биз оны ман барамыз.

Барамыз биз оны ман,

Эм артка да караймыз.

«Капаев бизи мен!» –деп,

Кайтаралап турамыз!..

Аьне сондай болып меним эсимде сакланады эм турады насихатшым эм йолландырувшым –сыйлы агайым эм суьйген язувшым Суюн Имамали улы Капаев…

А.Култаев,

Дагестаннынъ Язувшылар союзынынъ секретари.

Опубликовано в Главные новости
Пятница, 31 Март 2017 00:00

Разылык

Кыйын исти – енъил толтырув

Янъыларда биз бир неше хатынлар болып, Ногай ЦРБ- дынъ неврология боьлигинде эмленуьв алдык. Сонда бизге уьйкен эс берип, врачлар Зульфия Оьмирзаковна Телемишева эм Зарина Залимхановна Кадылова, олар ман бирге, тыныш болмаган – авырувлы аьдемлерди эмлевде куллык этетаган, медициналык орта эм киши персонал да карадылар. Биз бек разы болып уьйлеримизге кайттык. Айырым уьйкен муьсиревди медсестра Оьлмес Боранали кызы Алыпкашевага билдирмеге суьемиз. Онынъ йылы соьзи, дарманлардан да ийги болып коьринеди.

Ногай ЦРБ-дынъ неврология боьлигинде, элбетте, оьз куллыгын суьйген, берген антларына алал аьдемлер ислерин бардырадылар. Солардынъ аьр бирисине ден савлык, узак оьмир йораймыз, аьр биринъиздинъ аьелинъизде татымлык, тил бирлик болганын сагынамыз.

М.Аджибатырова, П.Шахбанова, К.Тунгатарова, Н.Болатова, А.Кудайбердиева, С.Джанибекова, А. Нурлубаева.

Опубликовано в Главные новости

Аьдемнинъ оьзин эм яшавын ашыклайды

«Театр – яшав суьлдери»,- деген соьзди коьп кере эситкенмен. Алып ойлап карасак, сав яшавымыз театр, а аьдемлер болса, актерлар.

Янъыларда савдуныялык театр куьни белгиленди. Сол кеспилик байрамын бизим Ногай районымызда аьрекет этетаган театр куллыкшылары да хош коьрип алдылар. Сол санда талаплы яс актер Тимур Темерханович Аджиев те бар. Ол янъыларда маданият куллыкшысынынъ куьнининъ белгиленуьвине багысланган шарада «село Терекли- Мектеб» СП МО аькимбасы атыннан, ийги ис аьрекети уьшин, Сый грамота ман да савгаланды.

Тимурдынъ театрга келуьв йолы эм кызыклы, эм, булай караганда, бир заты да йок. Яс оьз кесписин бек суьйип бардырады.

- Мен Терекли-Мектебтинъ А.Джанибеков атындагы школасында окыйтаган заманларымда «Ногайстан» деген драмкружогына юретаган эдим. Сол кружокты бек сейирли хатын, аьли мен оны сизинъ газетанъызды етекшилейди деп билемен, Эльмира Юнус кызы Кожаева юритетаган эди. Ол менде театрга кызыксынувды тувдырган. Биз Э.Кожаева ман ол салатаган кыска спектакльлер мен туьрли шараларда катнасканмыз, савгалы орынларды да алганмыз. Сол заманлардан эсимде калганы – бизим КВН-да катнасканымыз. Бек кызыклы эм кызувлы эди. Сога коьре, мен уьйкен разылыгымды кеспи сайлавымда Эльмира Юнусовнага билдиремен эм оны буьгуьнлерде меним актер исимди бардыратаганымнынъ себепшиси деп те санайман, -дейди Тимур Аджиев.

Аьли айтып болмаймыз, Тимур кеспиди сайладыма яде болса, бактысы буйырды ма, Дагестан Патшалык университетининъ актер боьлигинде ол енъил окувын баслады. Олай дегенимиз, Тимур школады битиреятырган заманларда, онынъ атасынынъ куллык этетаган ерине (ол автокоьликлер ясайды) ДГУ-дынъ маданият факультетининъ актер боьлигининъ куллыкшысы Ислам Казиев келген болган. Ол оны ман да бактыга коьре, танысты. Бу аьл де, Тимурга бактысында коьмекши болды. Соьйтип Тимур 2000-2004-нши йылларда ДГУ-дынъ маданият факультетининъ актер боьлигинде окыды.

Буьгуьнлерде ол оьзининъ сайлап алган кесписинде оьз уьстинликлери мен ислейди. Онынъ биринши ойыны «Ай тутылган кеше» спектакльлинде эди.

- Бу спектакльде мен эки аьдемди ойнадым – бийди эм ялшыды,-дейди яс артист.

Тимур кайсы рольди ойнаса да, бек шалысып ойнайды. Ногай патшалык драмтеатрынынъ усташа салынган «Куьевлер», «Хатын каны кайнаса» спектакльлеринде де Тимур оьзине келисли рольлерди усташа ойнаган.

Ол оьзининъ яшавын театр ман байланыстырып келеди. «Мен оьз яшавымды сол кеспиден айырым этип коьрмеймен, баскады яшав оьзи коьрсетер»,- дейди ол буьгуьнлерде.

Тимурдынъ мырадлары аьли де оьспеге, кеспи усталыгын беркитпеге, оьз театрымыздагы сулыплы артистлерден кеспи сырларына уьйренмеге.

Биз де ога сол ниетлерине етисип, мырадлары толганын йораймыз.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: Т. Аджиев.

Опубликовано в Главные новости

Янъыларда Терекли-Мектеб авылынынъ «Ногай Эл» балалар бавында «Йыл тербиялавшысы» шарасынынъ муниципаллык кезеги болып озды.

Билимлендируьв управлениесининъ етекшиси Кайтархан Отегеновадынъ соьзине коьре, бу шара, школага дейимги учреждениелердеги тербияланувшылардынъ кеспи усталыкларын оьстируьв эм оьрлендируьв уьшин, озгарылады.

«Буьгуьнлерде школага дейимги билимлендируьв учреждениелерге уьйкен маьне бериледи эм сол тармакта куллык этетаганлардынъ да кеспи талаплавлары да куьннен-куьнге оьсе береди. Балалар бавларында оьз кеспилерин бек куьшли суьетаган аьдемлер ислейдилер,-деп босына айтылмайды, оларга биз энъ баалы затымыз – балаларымызды сенемиз, - дейди Кайтархан Отегенова.

Шара озатаган куьн «Ногай Эл» балалар бавында байрам экени белгили эди.

Билимлендируьв управлениесининъ методисти Минат Джуманбетовадынъ хабарлавына коьре, «Йыл тербиялавшысы» шарасында катнаскан тербиялавшылар бек ийги аьзирленген эдилер. Аьр бир катнаскан аьдем оьз усталыгын туьрли кепли этип коьрсетти. Аьр бирисининъ коьрсетуьви бойынша видеоролик те бар эди.

Шара бойынша «Ногай Эл» балалар бавыннан тербиялавшылар – Джамиля Аманбаева, Камиля Айтуганова, Эльвира Бегалиева, Динара Исмаилова, Мадина Юнусова катнастылар.

Олардынъ аьр бириси балалар ман ислевде кызыклы деристи озгармага шалыстылар. Аьр бирисининъ балаларды уьйретуьвде оьз методикасы бар экенин коьрдик.

Шара бир неше кезек бойынша озгарылды. Солардынъ баьрисининъ тамамына коьре де, ийги болып, Мадина Юнусова шыкты. Экинши савгалы орынды Эльвира Бегалиева эм уьшиншиди Динара Исмаилова алдылар.

Мадина Юнусова энди республикалык кезекте оьткерилеек «Йыл тербиялавшысы 2017» шарасында Ногай районын яклаяк. Ога сонда уьстинликлер йораймыз.

А.Мусакаева.

Опубликовано в Главные новости

Янъыларда Терекли-Мектеб авылдынъ «Юлдыз» балалар бавынынъ кишкей куьплеринде (мунда сондай 3 куьп бар) «Бесик той» деп аталган шара озгарылган. Саьбийлерди сондай миллет шарасына тербиялавшылары Секержан Мезеевна Елакаева, Алтынай Солтанахмедовна Ханмурзаева эм Индира Курманалиевна Кошекбаева (ол оьзи юритуьвши эди) аьзирлегенлер.

Миллет кийимлерин кийген балалар ногай тилинде ятлавлар окыдылар, йырлар йырладылар, бийидилер. Тербиялавшылар саьбийлерге бурынгы миллет ойынларын да уьйретедилер эм олар шарада «Аркан тартысув» ойынын завкланып коьрсеттилер, солай ок ойын санамакларын айттылар.

Балалар бавында саьбийлерди ногай миллет маданиятына эртеректен уьйретуьвге айырым эс бериледи.

Г.Аблезова.

Суьвретте: шарадан коьринис.

Опубликовано в Главные новости

В общеобразовательных учреждениях Ногайского района прошло традиционное мероприятие, посвященное прощанию учащихся 1- х классов с первой книгой азбукой.

 

Методист отдела образования, курирующий работу учителей начальных классов района, Минат Джуманбетова заявила, что этот праздник всегда был самым волнительным и необычным для первоклассников, когда любое слово и любой текст можно прочитать самостоятельно, потому что все буквы алфавита выучены. В красочно оформленных  классах  учащиеся читали  стихи, отгадывали загадки, выполняли интересные задания и пели песни, которые они подготовили вместе с классными руководителями.                                                                 

 

Даже родителям, приглашенным на праздник, не пришлось скучать, потому что они целый час с восхищением смотрели на своих детей -первоклассников,  освоивших первую, самую трудную ступеньку школьной лестницы.

Интересно и с выдумкой  «Прощание с азбукой» прошел в Терекли-Мектебской школе им. Джанибекова.  В  гости к ребятам на праздник  пришли  сказочные  герои:  Мальвина,  Буратино, Незнайка,  Баба - Яга. Первоклашки показали все, чему научились за это время, участвовали в конкурсах, отвечали на заданные вопросы гостей - сказочных героев, отгадывали загадки, составляли слова. Дети читали стихи про буквы, пели песни. Праздник  закончился  словами благодарности в адрес азбуки. На  память азбука  вручила  первоклассникам  медальки и удостоверения  об  успешном  изучении  азбуки. Учителя, поздравляя первоклассников, говорили о том, что азбука - первая ступенька к мудрости.  Они вручили ученикам удостоверения об окончании курса азбуки. С детьми  проводили интересные конкурсы, игры. Ребята читали стихи, отгадывали загадки, танцевали. С удовольствием исполняли  песни «С чего начинается Родина», «Чему учат в школе», «Прощание с букварем», «Первоклашка». В завершении праздника гости из  администрации района и родители поздравили детей с праздником. Дети были очень активны, заинтересованы, артистичны.

По словам Минат Джуманбетовой, «Прощание с Азбукой» - это большое  и важное  событие в жизни детей. В этот день первоклассники прощаются со своей первой книгой, которая открыла им дверь в мир знаний.

 

В Червленно-бурунской СОШ им.З.М.Акмурзаева на празднике присутствовали родители, учащиеся средних классов, которые пришли в качестве персонажей известных сказок. Здесь были Буратино, Мальвина, Красная шапочка, Шапокляк. Главной гостьей была «Азбука». Ребята проводили интересные конкурсы игры с первоклассниками. Дети читали стихи, пели песни о полученных знаниях по азбуке. В завершении праздника представители администрации села и родители поздравили детей с праздником.

 

Начальник отдела образования района Кайтархан Отегенова почеркнула, что в школах района  традиционные мероприятия «Прощание с  Азбукой» прошли в теплой и уютной атмосфере.  «Прощаться обычно грустно, но «Прощание с Азбукой» прошло весело.  Для многих Азбука стала первой прочитанной в жизни книгой. Многие из учащихся впервые в жизни прочитали в ней свои первые слова «мама», «мир», «Родина». Дети с гордостью демонстрировали мамам свои способности и достижения. Мероприятие имеет важное воспитательное значение в обучении и воспитании детей, так как Азбука - первая книга, приобщающая их к чтению, а через чтение дети познают весь окружающий мир.  Мероприятия  получились интересными, праздничными»,-  заключила Кайтархан Отегенова.

 

 

 
Ася Мусакаева

Опубликовано в Главные новости

Ученица школы искусств им. Сраждина Батырова по классу ногайской домбры села Терекли-Мектеб Ногайского района Кадрия Джумакова победила на Международном музыкально-хореографическом конкурсе «Нальчик-Подкова счастья» и получила золотую медаль за исполнение композиции «Йылкы саз».

С 25-28 марта в столице Кабардино-Балкарской Республики прошел третий международный музыкально-хореографический конкурс «Нальчик-Подкова счастья», организованный представительством Мирового и Российского Артийского комитета на Кавказе при поддержке управления культуры местной администрации города Нальчик и Кабардино-Балкарского фонда культуры.

 

Конкурс собрал свыше 50 хореографических коллективов,110 вокалистов,40 ансамблей народных инструментов и отдельных исполнителей из Абхазии, Грузии, Южной Осетии, Адыгеи, Дагестана,Ингушетии. В эти сказочные три дня конкурса Нальчик предстал как культурная столица юга России и стран СНГ.

 

В номинации «народные инструменты» Кадрия исполнила ногайский куьй «Йылкы саз» на национальном ногайском инструменте домбра. Кадрия Джумакова учится в школе искусств им.Сраждина Батырова по классу ногайской домбры у блистательного педагога, дирижера Ногайского государственного оркестра народных инструментов Анвара Аджибаева.

 

Победительница международного конкурса восторженно говорила о том, что благодаря конкурсу она познакомились с жемчужиной России, а также с профессиональными музыкантами и выразила желание вновь поучаствовать в этом празднике. «В рамках конкурса прошли мастер-классы по хореографии и вокалу, инструментальному исполнительству, а также состоялись вечера дружбы. Конкурс завершился большим гала-концертом в Государственном музыкальном театре Нальчика. В мероприятии приняли участие руководитель департамента культуры Нальчика  Мадина Товкуева, которая вручила Почетные грамоты главы города», - подчеркнула Кадрия Джумакова. 

От имени Парламента Кабардино-Балкарской Республики приветствовал гостей и участников конкурса председатель парламентского комитета по культуре, развитию институтов гражданского общества и СМИ Борис Паштов. От имени руководителей делегаций организаторов конкурса поблагодарила  председатель жюри по вокальному искусству, заслуженная артистка КБР и Республики Ингушетия, солистка Государственного музыкального театра, лауреат Артиады народов России Ирина Даурова. Она отметила высокий исполнительский уровень участников, подчеркнув,  что  такому многообразию молодых талантов мог бы позавидовать любой конкурс России. 


 

Ася Мусакаева

Опубликовано в Главные новости

Туберкулез –кавыфлы юкпалы авырув. Ол туберкулездынъ бактериясы ман шакыртылады, бактерия болса оны тапкан аьлимнинъ аты ман Коха таягы деп белгиленеди.

Туберкулез бас деп оькпеди маразлайды, ама аьдемнинъ баска муьшелеринде де оьрленмеге болады. Туберкулез кайбир аьдемге юкпага болады. Не зат ога демевлик этеди ?

-Осал тамакланув, осал яшав аьл, таьмеки тартув, ВИЧ/СПИД, спиртли ишимликлер кулланув, наркомания, дайымлык авырувлар, секерли диабет.

Туберкулез кайтип югады?

Коьп бетинде оькпедеги туберкулез бан маразлы аьдемлер инфекция булагы боладылар. Йоьткиргенде, шуьшкиргенде, соьйлегенде туберкулез бан авырыган аьдем авырув козгавшысы болган тамшыларды яяды. Туберкулез коьп бетинде авырыган аьдем мен белсенли катнасканларга югады. Сога коьре, авырыган ман бир уьйде турган аьдемлерди де врачка каратылмага шакырмага боладылар.

Туберкулез авырувын заманында эмлев бек маьнели. Заманында авырувды аянлап, дурыс эмленген аьдем мараздан толысынша ийги болмага болады. Туберкулездынъ белгилери : узак заман йоьткируьв, коькирек авырув, куьш таюв, эт кызув, кешелерде терлев, азув.

Туберкулездан кайтип эмленмеге тийисли ?

Авырувдан туберкулезга карсы дарманлар ман эмленген аьдем толысынша оны енъмеге болады. Мараздан 6- 8 ай узагына авырыган эмленеди. Эгер авырыган аьдем эмленуьвди боьлсе, мараз куьшли болады. Соны ман бактерияларга препаратлардынъ куьши етпеске де болады.

Туберкулездынъ алдын шалувынынъ бас йосыгы туберкулез бан авырыганды эмлев болады. Авырыган аьдем маразды юктыратаган вакытта больницада болмага тийисли. Онынъ оьзининъ айырым савыты, тастамалы болмага керек. Бир туьйир де ога уьйде ерге туькирмеге ярамайды. Аьелиндегилердинъ ден савлыгы да, маразлыдынъ оьзининъ савлыгы да коьп бетинде авырыганга бойсынады демеге болады.

С.Шураева,

рай.фтизиатр.

Опубликовано в Главные новости
Четверг, 30 Март 2017 00:00

Мараздынъ аянланувы эм эмлеви

«Клещевой вирусный энцефалит» – ол оьткир вируслы инфекция, аьдемге касарткы шакканнан сонъ югады. Вирусты табиатта саклавшылар шышканлар, коянлар эм баска кыр айванлар боладылар. Вирус яйылатаган, коьп бетинде авырув расатаган ерлер –Урал, элимиздинъ Сырт яклары, Узактагы Куьнтувар. Яз-язлык– касарткыдынъ белсенли заманы, сосы вакытта сак болув керек.

Мараздынъ биринши белгилери касарткы тислегеннен сонъ 1-2 юмадан билинеди : эт кызады, бас авырыйды, юрек булганады, аьдемнинъ коллары,бели сызлайды. Бир юмадан сонъ аьдем яде аьруьв болады, яде авырув оьршигеди. Аьдем эсин йоймага болады, тери тийгенди сезбей баслайды. Эгер нервлер тармагына инфекция етсе, аьдемнинъ яшавынынъ уьзилуьви 1-20 процентке дейим етпеге болады.

«Клещевой вирусный энцефалитти» эмлевде вируска карсы терапия йок. Эгер авырувдынъ экинши кезеги басланса, олай деген нервли тармакка инфекция етсе, маразлыды аьрекетлеп реанимация боьлигине коьширмеге тийисли. «Клещевой вирусный энцефалит В» маразынынъ алдын шалув эсабында вакцинациядынъ коьмеги ийги. Вакцинация орманда узак заманын йиберуьв мен байланыслы куллыкларда ислеген аьдемлерге тийисли. Эгер касарткы вакцинация этилинмеген аьдемди шакса, вируслы энцефалитке карсы иммуноглобулин урмага керек.

Бек маьнели авырув югувдан сакланувда мунавдай амалларды тутув : яз-язлык вакытта орманга аз барув, касарткыды уьркитетаган затларды кулланув,орманга ябык кийим кийип бармага, орманнан келген сонъ баьри ерин карап шыкпага, аьрекетлеп ябыскан касарткыды аьдемнинъ этиннен айырмага. Этке ябыскан касарткыды бир туьйир де янышпага ярамайды.

А.Нургушева,

Опубликовано в Главные новости
Четверг, 30 Март 2017 00:00

Композитордынъ эстелигине

Янъыларда Россия халк артисти, Дагестаннынъ уллы маданият аьрекетшиси, композитор Наби Дагировтынъ тувганлы 95 йыл болувы ман байланыслы кешлик Махачкалада Кумык театрында оьтти.

Шарада ДР маданият министри З.Бутаева, Н.Дагировтынъ дослары, кардаш-тувганлары, окувшылары ортакшылык эттилер.

Шатлыклы кешликти ашаятып, Зарема Бутаева йыйылганларды хошлады.

–Бу куьнги шатлыклы кешлик– ол уллы композитордынъ эстелигине сый этуьв. Дагестан Композиторлар союзынынъ боьлигине, Дагестан патшалык филармониясына, Балет эм опера театрына– бу кешлик болсын деп куьш салган баьрине де оьз разылыгымды билдирмеге суьемен. Ол зат Наби Садыковичтынъ аты яшайтаганын белгилейди,–деди Зарема Бутаева оьз соьзинде.

Кешликте ат казанган РФ саниятлар аьрекетшиси, ДР халк артисти Н.Абдулгамидова, ат казанган РФ саниятлар аьрекетшиси Магомед Гусейнов, РФ эм РД халк артисти, Кумык театрынынъ художестволык етекшиси Айгум Айгумов эм коьп баскалар шыгып соьйледилер.

Опубликовано в Главные новости
Страница 1 из 14